ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

whiffer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *whiffer*, -whiffer-

whiffer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whiffer (n.) คนสูดดม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า whiffer
Back to top