ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wetware

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wetware*, -wetware-

wetware ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wetware (sl.) สมองมนุษย์ (ใช้เปรียบเทียบกับสมองกลของคอมพิวเตอร์) See also: สมองคน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We managed to stabilize its wetware before there was too much decomposition.พวกเราจัดการให้มันเสถียร ก่อนที่สมองของมันจะเน่าเปื่อยไปมากว่านี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wetware
Back to top