ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wether

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wether*, -wether-

wether ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wether (n.) แกะตัวผู้ที่ถูกตอนแล้ว See also: แพะตัวผู้ที่ถูกตอนแล้ว Syn. wedder
English-Thai: HOPE Dictionary
wether(เวธ'เธอะ) n. แกะตัวผู้ที่ตอนแล้ว
English-Thai: Nontri Dictionary
wether(n) แกะตอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, wether you found him or he found you, who's to say.ไม่ว่าคุณจะพบมัน หรือ มันพบคุณ พูดกันว่า มันเกิดจากความตั้งใจ
And start asking yourself wether or not you believe it's going to work.และเริ่มถามตัวคุณเองว่าคุณจะเชื่อไหมว่ามันจะได้ผล
And wether you can live with this or not..(Excuse me)- ไม่ว่าเธอจะเห็นด้วยหรือเปล่า.. - ก็..
It's a questions of semantics I suppose wether it's stealing or sharing.ไม่ พวกคุณไม่ได้ขโมยเลย
After graduating from Meriwether Lewis High School he continued his education at the University of Texas where he received a degree in aerospace engineering.หลังจบการศึกษา จากโรงมัธยมมาริเว็ทเธอร์ ลูอิส... ...เขาก็ไปศึกษาต่อที่ มหาวิทยาลัยของเท็กซัส... ...ที่ซึ่งเขาได้รับปริญญาทางด้าน วิศวกรรมการบินและอวกาศ
We just heard from lieutenant wetherly that the cruiser was nuked, but there are no signs of bodies inside.พวกเราเพิ่งทราบจากผู้หมวดเวเธอลี่ ว่ารถคันนั้นถูกระเบิด แต่ไม่มีศพอยู่ด้านใน
General Meriwether, Members of the Tribunal, you must understand,นายพล Meriwether, สมาชิกของศาล, คุณต้องเข้าใจ
Why was I not apprised of this, General Meriwether?แล้วทำไมจึงไม่ได้แจ้งดิฉัน เรื่องนี้, นายพล Meriwether?
"Today's keynote speaker holds the highest GPA in the history of Merriwether High as president of Mathletes, Key Club treasurer, editor of the school paper as well as her own self-published magazine Womyn With a Y.พูดปราศรัยในวันน ถือเกรดเฉลี่ยสูงสุด ... ในประวัติศาสตร์ของ merriwether สูง ... ในฐานะประธานสโมสร mathletes สำคัญ เหรัญญิกบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์โรงเรียน ...
Lord Wetherby?ลอร์ด เวทเธอร์บี งั้นหรือ
Wethersby Posner is one of the most prestigious firms in the country.Wethersby Posner เป็นหนึ่งใน บริษัทที่มีชื่อเสียงในประเทศ

wether ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主導者[しゅどうしゃ, shudousha] (n) bellwether
先導者[せんどうしゃ, sendousha] (n) bellwether; vanguard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wether
Back to top