ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

westwardly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *westwardly*, -westwardly-

westwardly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
westwardly (adv.) โดยไปทางทิศตะวันตก Syn. westward

westwardly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Südwesten {m} | nach Südwestensouthwest | southwestwardly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า westwardly
Back to top