ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

west

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *west*, -west-

west ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
west (n.) ทิศตะวันตก Ops. east
west (adj.) ซึ่งมาจากทิศตะวันตก See also: ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก Syn. westerly, western Ops. east
west (adj.) ซึ่งพัดมาจากทิศตะวันตก Syn. western Ops. east
west (adv.) ไปทางทิศตะวันตก
west (adv.) จากทิศตะวันตก Ops. east
west (n.) ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา See also: ประเทศทางตะวันตก
west (n.) ประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกาที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ในระหว่างสงครามเย็น
West Indies (n.) หมู่เกาะซึ่งประกอบด้วยเกาะหลัก 3 เกาะ See also: และเป็นหมู่เกาะที่แยกทะเลแคริบเบียนออกจากมหาสมุทรแอตแลนติก
West Virginia (n.) รัฐเวสท์เวอร์จิเนีย ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกของอเมริกา
westbound (adj.) ซึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตก See also: ที่ไปทางทิศตะวันตก, ที่บ่ายหัวไปทางทิศตะวันตก Ops. eastbound
wester (n.) ลมหรือพายุที่พัดมาจากทิศตะวันตก Syn. westerly Ops. easterly
wester (vi.) ซึ่งเคลื่อนไปทางตะวันตก
westerly (adj.) ตั้งอยู่ทางตะวันตก See also: ซึ่งอยู่ทางตะวันตก
westerly (n.) ลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก Syn. wester Ops. easterly
Western (adj.) ซึ่งเป็นของประเทศทางทวีปยุโรปและอเมริกา
western (adj.) ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก Syn. occidental
western (adj.) ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
western (adj.) ซึ่งเป็นคนทางตะวันตกของประเทศหรือภูมิภาค Ops. eastern
western (adj.) ซึ่งมาจากทางทิศตะวันตก See also: ซึ่งพัดมาจากทางทิศตะวันตก Syn. west, westerly Ops. easterly
western (n.) คนที่อาศัยอยู่ทางทิศตะวันตก See also: คนตะวันตก Syn. westerner
western (n.) หนังหรือละครที่เกี่ยวกับดินแดนทางตะวันตกของอเมริกา
Western church (n.) ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
Western Hemishere (n.) ภาคตะวันตกของผืนโลก See also: ได้แก่ ทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรปตะวันตกและอเมริกากลาง
Western Oriental Gentleman (n.) คนอาหรับ (ใช้คำนี้เพื่อแสดงความเกลียดชังหรือรังเกียจ) See also: (คำหยาบ) (คำสแลง)
Westerner (n.) คนตะวันตก See also: คนเกิดหรืออาศัยอยู่ทางตะวันตกหรือภาคตะวันตกของประเทศ
westerner (n.) ผที่เกิดหรืออาศัยอยู่ทางตะวันตกของประเทศ
westernization (n.) ความมีลักษณะของคนตะวันตก See also: ความเป็นตะวันตก
westernize (vt.) เปลี่ยนกฎหมายความคิดและปฏิบัติให้เหมือนยุโรป&อเมริกา Syn. occidentalize
westernmost (adj.) ซึ่งอยู่ไกลที่สุดทางทิศตะวันตก Syn. western
westing (n.) การเดินทางไปทางทิศตะวันตก
Westminster (n.) เมืองเวสท์มินสเตอร์ ในประเทศอังกฤษ
Westminster Abbey (n.) วิหารเวสท์มินสเตอร์ ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน
westward (adj.) ซึ่งไปทางทิศตะวันตก Syn. to the west, westbound
westward (adv.) โดยไปทางทิศตะวันตก
westward (n.) ทิศทางที่มุ่งหน้าไปทางตะวันตก See also: ตำแหน่งทางทิศตะวันตก
westwardly (adv.) โดยไปทางทิศตะวันตก Syn. westward
westwards (adv.) โดยไปทางทิศตะวันตก Syn. westward
English-Thai: HOPE Dictionary
west(เวสทฺ) n.,adj.,adv. ตะวันตก,อยู่ทางด้านตะวันตก,ทางทิศตะวันตก,มาจากทิศตะวันตก,ไปทางทิศตะวันตก
west indiesn. ชื่อหมู่เกาะในตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติก ระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้
wester(เวส'เทอะ) n. ลมหรือพายุที่พัดจากทางตะวันตก vi. เคลื่อนไปทางทิศตะวันตก,หันไปทางทิศตะวันตก
westerly(เวส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันตก n. ลมที่มาจากทางทิศตะวันตก, See also: westerliness n.
western(เวส'เทิร์น) adj. อยู่ทางทิศตะวันตก, See also: Western adj. เกี่ยวกับโลกเสรีทางด้านตะวันตกของยุโรปและรวมทั้งอเมริกา
western hemispheren. ซีกโลกตะวันตก
westernise(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.
westernize(เวส'เทอไนซ) vt. ทำให้มีลักษณะความคิดเห็น ขนบธรรมเนียมประเพณีและอื่น ๆ ของประเทศด้านตะวันตก, See also: westernisation n. westernization n.
westing(เวส'ทิง) n. เส้นทางทิศตะวันตก
westminster(เวสทฺ'มินสเทอะ) n. รัฐสภาอังกฤษ,สภา
westminster abbeyn. ชื่อโบสถ์ในกรุงลอนดอนเป็นที่ฝังศพของกษัตริย์อังกฤษ
westward(s) (เวสท'เวิรดซฺ) adj.,adv. ไปทางหรืออยู่ทางตะวันตก n. ตะวันตก
English-Thai: Nontri Dictionary
west(adv) ไปทางทิศตะวันตก
westerly(adj,adv) ทางตะวันตก,มาจากทิศตะวันตก
western(adj) ทางตะวันตก,อยู่ในภาคตะวันตก,ของชาวตะวันตก
westernmost(adj) สุดทางตะวันตก
westward(adj,adv) ไปทางตะวันตก,อยู่ทางตะวันตก
westwards(adv) ไปทางตะวันตก,อยู่ทางตะวันตก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
West (U.S.)สหรัฐอเมริกา (ภาคตะวันตก) [TU Subject Heading]
Westerly troughร่องความกดอากาศต่ำ ในกระแสลมตะวันตก [อุตุนิยมวิทยา]
Western Australiaออสเตรเลีย (ภาคตะวันตก) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Haiti (n.) ประเทศสาธารณรัฐใน West Indias มีเมืองหลวงชื่อ Port-au-Prince
ชาวน้ำ (n.) fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวเล (n.) fishermen inhabiting the west coast of Thailand Syn. ชาวน้ำ
ตะวันตก (n.) west Syn. ทิศตะวันตก, ทิศประจิม, ประจิม Ops. ตะวันออก
ทางตะวันตก (adj.) west See also: West Ops. ทางตะวันออก
ทิศตะวันตก (n.) West Syn. ทิศประจิม Ops. ทิศตะวันออก
ทิศประจิม (n.) west Syn. ทิศตะวันตก, ประจิม Ops. ตะวันออก
ทิศประจิม (n.) West Ops. ทิศตะวันออก
ทิศปัจฉิม (n.) West Syn. ประจิม, ทิศตะวันตก Ops. บูรพา, ตะวันออก
ประจิม (n.) west See also: occident Syn. ทิศตะวันตก Ops. ตะวันออก
ปัจฉิม (n.) West Syn. ประจิม, ทิศตะวันตก, ทิศปัจฉิม Ops. บูรพา, ตะวันออก
ทางทิศตะวันตก (adj.) western
ฝรั่ง (adj.) western
อัสดงคต (adj.) western Syn. ทางทิศตะวันตก
ยุโรปตะวันตก (n.) Western Europe Ops. ยุโรปตะวันออก
เพลงสากล (n.) Western song See also: modern song
แบบสากล (n.) Western style See also: occidental style, international style
คนตะวันตก (n.) Westerner Syn. ชาวตะวันตก, ฝรั่ง Ops. คนตะวันออก, ชาวตะวันออก
ชาวตะวันตก (n.) westerner Syn. ฝรั่ง, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ Ops. ชาวตะวันออก
ฝรั่ง (n.) westerner See also: white man, European and American
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The only good view of the sea is from the west wing.วิวทะเลที่สวยมีเพียงที่ปีกตะวันตก
That room in the west wing I was telling you about is there, through that door.ห้องปีกตะวันตกที่ฉันพูดถึง อยู่เลยประตูนี้ไป
Look! The west wing!ดูนั่น ที่ปีกตะวันตก
We have to find a spot on the West Side. Try 309 West 43rd Street.เราต้องไปหาจุดบนฝั่งตะวันตก ลอง 309 43 ถนนเวสต์
I falsified my renewal. I put down 1060 West Addison.ผมเขียน1060aแอดิโซนทิศตะวันตก
1060 West Addison.1060แอย แอดิสโอนตะวันตก
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้
We have been traveling these dank rivers of West Africa for months... amassing an inventory of fauna for the British Museum.เราได้รับการเดินทางเหล่านี้แม่น้ำหมาด ๆ ของแอฟริกาตะวันตกสำหรับเดือน ... สะสมสินค้าคงคลังของสัตว์ สำหรับบริติชมิวเซียม
The erection of a new wing... to Waterhouse's magnificent building... allows us to house a wider selection of specimens... many of which were collected... during my recent, ill-fated expedition to West Africa.การแข็งตัวของปีกใหม่ ... ไปยังอาคารที่สวยงามของวอเตอร์เฮาส์ ... ช่วยให้เราไปที่บ้านเลือกที่กว้างขึ้นของตัวอย่าง ...
DIA, west asian section.- เฮ้พวก ดีใจจังที่เจอพวกนาย ตามมาเลย รถอยู่ทางนี้
Ping-Pong in the west arcade, softball in the east diamond.ปิงปองอยู่ตึกด้านตะวันตก ซอฟบอลอยู่ด้านตะวันออก
Then on the west porch, we have a symposium by Rabbi Maurice Sherman... on the psychology of insult comedians.ระเบียงด้านตะวันตก มีการจับกลุ่มเสวนา นำทีมโดย รอบบี้ มัวริช เชอร์แมน ในหัวข้อ จิตวิทยาของนักตลก

west ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
太液池[Tài yè chí, ㄊㄞˋ ㄧㄝˋ ㄔˊ, 太液池] area to the west of the Forbidden City, now divided into Zhongnanhai and Beihai
阿瓦提县[Ā wǎ tí xiàn, ㄚ ㄨㄚˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, 阿瓦提县 / 阿瓦提縣] Awat county in Aksu prefecture, west Xinjiang
茂物[Mào wù, ㄇㄠˋ ˋ, 茂物] Bogor (city in West Java)
波恩[Bō ēn, ㄅㄛ ㄣ, 波恩] Bonn, a small town on the Rhine, Cold War capital of West Germany 1949-1990
断桥[duàn qiáo, ㄉㄨㄢˋ ㄑㄧㄠˊ, 断桥 / 斷橋] The Broken Bridge (at West Lake in Hangzhou)
科特迪瓦[Kē tè dí wǎ, ㄎㄜ ㄊㄜˋ ㄉㄧˊ ㄨㄚˇ, 科特迪瓦] Côte d'Ivoire or Ivory Coast in West Africa
西游记[Xī yóu jì, ㄒㄧ ㄧㄡˊ ㄐㄧˋ, 西游记 / 西遊記] Journey to the West, Ming dynasty novel by Wu Cheng'en 吳承恩|吴承恩, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; also called Pilgrimage to the West or Monkey
柯坪县[Kē píng xiàn, ㄎㄜ ㄆㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, 柯坪县 / 柯坪縣] Keping county in Aksu prefecture, west Xinjiang
坦噶尼喀湖[Tǎn gá ní kā hú, ㄊㄢˇ ㄍㄚˊ ㄋㄧˊ ㄎㄚ ㄏㄨˊ, 坦噶尼喀湖] Lake Tanganyika in West Africa
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, 倒打一耙] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim)
大唐西域记[Dà Táng Xī yù jì, ㄉㄚˋ ㄊㄤˊ ㄒㄧ ㄩˋ ㄐㄧˋ, 大唐西域记 / 大唐西域記] Report of the regions west of Great Tang; travel record of Xuan Zang 玄奘
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 拆东墙补西墙 / 拆東牆補西牆] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 拆东补西 / 拆東補西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
落基山[Luò jī shān, ㄌㄨㄛˋ ㄐㄧ ㄕㄢ, 落基山] Rocky mountains in west US and Canada
西厢记[Xī xiāng jì, ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ, 西厢记 / 西廂記] Romance of the West Chamber by Wang Shifu 王實甫|王实甫
西印度[Xī Yìn dù, ㄒㄧ ˋ ㄉㄨˋ, 西印度] West Indies (i.e. the Caribbean)
温布尔登[Wēn bù ěr dēng, ㄨㄣ ㄅㄨˋ ㄦˇ ㄉㄥ, 温布尔登 / 溫佈爾登] Wimbledon (district of West London); Wimbledon open tennis championship
亚齐[Yà qí, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ, 亚齐 / 亞齊] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra; Aceh sultanate 16th-19th century
亚齐省[Yà qí shěng, ㄧㄚˋ ㄑㄧˊ ㄕㄥˇ, 亚齐省 / 亞齊省] Aceh province of Indonesia in northwest Sumatra
阿克伦[Ā kè lún, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ, 阿克伦 / 阿克倫] Acheron river in Epirus, northwest Greece
阿克伦河[Ā kè lún hé, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄨㄣˊ ㄏㄜˊ, 阿克伦河 / 阿克倫河] Acheron river in Epirus, northwest Greece
阿加迪尔[Ā jiā dí ěr, ㄚ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˊ ㄦˇ, 阿加迪尔 / 阿加迪爾] Agadir, city in southwest Morocco
协约国[xié yuē guó, ㄒㄧㄝˊ ㄩㄝ ㄍㄨㄛˊ, 协约国 / 協約國] Allies; entente (i.e. Western powers allied to China in WW1)
弥陀[Mí tuó, ㄇㄧˊ ㄊㄨㄛˊ, 弥陀 / 彌陀] Amithaba, the Buddha of the Western Paradise; abbr. for 阿彌陀佛|阿弥陀佛
阿姆河[Ā mǔ hé, ㄚ ㄇㄨˇ ㄏㄜˊ, 阿姆河] Amu Darya, the biggest river of Central Asia, from Pamir to Aral sea, forming the boundary between Afghanistan and Tajikistan then flowing through Turkmenistan and Uzbekistan; formerly called Oxus by Greek and Western writers, and Gihon by medieval Islami
阿拉伯国家联盟[Ā lā bó Guó jiā Lián méng, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, 阿拉伯国家联盟 / 阿拉伯國家聯盟] Arab League, regional organization of Arab states in Southwest Asia, and North and Northeast Africa, officially called the League of Arab States
阿塞拜疆[Ā sài bài jiāng, ㄚ ㄙㄞˋ ㄅㄞˋ ㄐㄧㄤ, 阿塞拜疆] Azerbaijan, former Soviet Republic and region of northwest Iran in Caucasus
巴罗克[bā luó kè, ㄅㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄎㄜˋ, 巴罗克 / 巴羅克] baroque (period in western art history)
中国西北边陲[Zhōng guó xī běi biān chuí, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧ ㄅㄟˇ ㄅㄧㄢ ㄔㄨㄟˊ, 中国西北边陲 / 中國西北邊陲] border area of northwest China (i.e. Xinjiang)
洋白菜[yáng bái cài, ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, 洋白菜] cabbage (round cabbage most commonly found in Western countries)
国际跳棋[guó jì tiào qí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄊㄧㄠˋ ㄑㄧˊ, 国际跳棋 / 國際跳棋] checkers (western board game)
古典乐[gǔ diǎn yuè, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ ㄩㄝˋ, 古典乐 / 古典樂] classical music (mainly western)
[Yún, ㄩㄣˊ, 云 / 雲] cloud; abbr. for Yunnan 雲南|云南 province in southwest China; surname Yun
洋务学堂[yáng wù xué táng, ㄧㄤˊ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, 洋务学堂 / 洋務學堂] college of western learning in late Qing
[liáng, ㄌㄧㄤˊ, 凉 / 涼] cool; cold; the five Liang of the Sixteen Kingdoms, namely Former Liang 前涼 (314-376), Later Liang 後涼 (386-403), Northern Liang 北涼 (398-439), Southern Liang 南涼 (397-414), Western Liang 西涼 (400-421)
水晶球[shuǐ jīng qiú, ㄕㄨㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄑㄧㄡˊ, 水晶球] crystal ball (in Western magic)
破折号[pò zhé hào, ㄆㄛˋ ㄓㄜˊ ㄏㄠˋ, 破折号 / 破折號] dash; Chinese dash ── (punct., double the length of the western dash)
得文[Dé wén, ㄉㄜˊ ㄨㄣˊ, 得文] Devon (county of southwest England)
东西周[Dōng Xī Zhōu, ㄉㄨㄥ ㄒㄧ ㄓㄡ, 东西周 / 東西周] Eastern Zhou (1046-771 BC) and Western Zhou (770-221 BC)
恩施[Ēn shī, ㄣ ㄕ, 恩施] Enshi prefecture level city in southwest Hubei, capital of Enshi Tujia and Miao autonomous prefecture 恩施土家族苗族自治州

west ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アサリウスバタフライフィッシュ;ウェストオーストラリアンバタフライフィッシュ[, asariusubatafuraifisshu ; uesutoo-sutorarianbatafuraifisshu] (n) West Australian butterflyfish (Chaetodon assarius); Assarius butterflyfish; Western butterflyfish
イナバウアー[, inabaua-] (n) Ina Bauer (figure skating technique first performed in 1957 by West German skater Ina Bauer); (P)
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola)
ウェストオーストラリアンクロミス[, uesutoo-sutorariankuromisu] (n) West Australian chromis (Chromis westaustralis)
ウエストコースト[, uesutoko-suto] (n) West Coast
ウエストナイル熱[ウエストナイルねつ, uesutonairu netsu] (n) West Nile fever
ウェストバージニア[, uesutoba-jinia] (n) West Virginia
ギニアンエンジェルフィッシュ;アフリカンエンジェル[, ginian'enjierufisshu ; afurikan'enjieru] (n) Guinean angelfish (Holacanthus africanus); West African angelfish
サルバトールモニター;サルバトール・モニター[, sarubato-rumonita-; sarubato-ru . monita-] (n) water monitor (Varanus salvator, species of carnivorous monitor lizard common from Sri Lanka in the west to the Philippines in the east); common water monitor
ドイツ連邦共和国[ドイツれんぽうきょうわこく, doitsu renpoukyouwakoku] (n) Federal Republic of Germany (former West Germany)
以西[いせい, isei] (n,n-suf) west of; and westward
右近の橘[うこんのたちばな, ukonnotachibana] (n) (See 紫宸殿,左近の桜) tachibana tree west of the southern stairs of the Hall for State Ceremonies (in Heian Palace)
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live)
西寄り[にしより, nishiyori] (exp) westerly; from the west
西経[せいけい, seikei] (n) west longitude
西遊[せいゆう;さいゆう, seiyuu ; saiyuu] (n,vs) westward trip; trip to the West
貝寄せ;貝寄;貝寄風[かいよせ, kaiyose] (n) west wind in the early spring (traditionally on the night of the 20th day of the second month of the lunar calendar); wind that blows seashells ashore
釣殿;釣り殿[つりどの, tsuridono] (n) (See 寝殿造り) buildings on the east and west side of the southern pond (in traditional palatial-style architecture)
黒船[くろふね, kurofune] (n) (1) black ships (i.e. Western ships, often painted with tar, that came to Japan in the 16th century); (2) product, person, etc. arriving from the West and disturbing the Japanese market, etc.
アカギンザメ[, akaginzame] (n) spookfish (Hydrolagus mitsukurii, species of cartilaginous fish from the Northwest Pacific)
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia)
アカツキハギ;アキレスタン[, akatsukihagi ; akiresutan] (n) Achilles tang (Acanthurus achilles, species of surgeonfish found from the Western Pacific to the East Central Pacific)
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish)
アミアイゴ;リトル・スパインフット;リトルスパインフット[, amiaigo ; ritoru . supainfutto ; ritorusupainfutto] (n) little spinefoot (Siganus spinus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); black spinefoot; black trevally; blue-spotted trevally; spiny rabbitfish
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish
アンコウザメ[, ankouzame] (n) grey sharpnose shark (Rhizoprionodon oligolinx, species of requiem shark found in the Indo-West Pacific)
イエメンオオトカゲ[, iemen'ootokage] (n) Yemen monitor (Varanus yemenensis, species of carnivorous monitor lizard found at the base of the Tihama mountains along the western coast of Yemen)
イエロースポテットソウテール[, iero-supotettosoute-ru] (n) yellowspotted sawtail (Prionurus maculatus, species of Southwest Pacific tang)
イエローテール・タン;イエローテールタン[, iero-te-ru . tan ; iero-te-rutan] (n) yellowtail tang (Zebrasoma xanthurum, species of Western Indian tang); purple tang; yellowtail surgeonfish
イヌザメ[, inuzame] (n) brownbanded bambooshark (Chiloscyllium punctatum, species from the Indo-West Pacific)
イヌホシザメ[, inuhoshizame] (n) dusky smooth-hound (Mustelus canis, species of hound shark found in the Western Atlantic)
イレズミニザ[, irezuminiza] (n) white-freckled surgeonfish (Acanthurus maculiceps, species of tang from the Indo-West Pacific); spot-face surgeon; pale-lined surgeonfish; yellow-freckled surgeon fish
インディアングレゴリー[, indeianguregori-] (n) Western gregory (Stegastes obreptus)
インディアンスウェルシャーク;インディアン・スウェル・シャーク[, indeiansuuerusha-ku ; indeian . suueru . sha-ku] (n) Indian swellshark (Cephaloscyllium silasi, species of catshark from the western Indian Ocean)
ウィングヘッドシャーク;ウィングヘッド・シャーク[, uinguheddosha-ku ; uinguheddo . sha-ku] (n) winghead shark (Eusphyra blochii, species of Indo-West Pacific hammerhead shark)
ウェスタンウォビゴン;ウェスタン・ウォビゴン[, uesutan'uobigon ; uesutan . uobigon] (n) western wobbegon (Orectolobus hutchinsi, species of carpet shark from Western Australia)
ウェスタンキングラス[, uesutankingurasu] (n) Western king wrasse (Coris auricularis)
ウエスタングリップ;ウェスタングリップ[, uesutangurippu ; uesutangurippu] (n) Western grip (tennis)
ウエスタンリーグ[, uesutanri-gu] (n) Western league
ウエスティングハウス[, uesuteinguhausu] (n) Westinghouse
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウエスタンデジタル[うえすたんでじたる, uesutandejitaru] WesternDigital
サウスウエスタンベル[さうすうえすたんべる, sausuuesutanberu] Southwestern Bell
最新[さいしん, saishin] late-breaking (a-no), newest, latest
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
洋式[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style

west ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอฟริกาตะวันตก[n. exp.] (Aefrikā Taw) EN: West Africa ; Western Africa FR: Afrique de l'Ouest [f]
อัสดงคต[adj.] (atsadongkho) EN: west ; western ; occidental FR: occidental
บานเช้าสีเหลือง[n. exp.] (bānchao sī ) EN: Sage rose ; West indian holly ; Turnera ulmifolia FR: Turnera ulmifolia
ชาวเล[n. prop.] (Chāolē ) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand ; Moken FR: Moken
ชาวน้ำ[n.] (chāonām) EN: sea gypsies ; fishermen [inhabiting the west coast of Thailand] FR:
เข็มเศรษฐีมาเลเซีย [n. exp.] (khem sētthī) EN: West Indian jasmine FR:
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daē) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine FR: frangipanier rouge [m]
ลั่นทมขาว[n. exp.] (lanthom khā) EN: Evergreen Frangipani ; Graveyard Flower ; Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Jasmine ; White Frangipani FR:
มาเลเซียตะวันตก[n. prop.] (Mālēsīa Taw) EN: Peninsular Malaysia ; West Malaysia ; Malaya ; Semenanjung Malaysia FR:
ปัจฉิม[adj.] (patchim) EN: West FR: ouest
ปัจฉิม[n.] (patjim) EN: west FR:
ประจิม[n.] (prajim) EN: west FR: ouest [m]
ปรัศจิม[n.] (pratsajim) EN: west FR:
รัฐเบงกอลตะวันตก[n. prop.] (Rat Bengkøn) EN: West Bengal FR: Bengale-Occidental [m] ; Paschimbanga
ไซอิ๋ว[n. prop.] (Sai Iu) EN: Journey to the West FR:
ส่วนทางทิศตะวันตก[X] (suan thāng ) EN: in the west FR: à l'ouest
ตะวันตก[n.] (tawantok) EN: west ; occident FR: ouest [m] ; occident [m] ; couchant [m] ; ponant [m] (litt.)
ทิศตะวันตก[n. exp.] (thit tawan-) EN: west ; West FR: ouest [m] ; direction de l'ouest [f]
เวสต์บรอมวิช[TM] (Wēs Brømwic) EN: West Bromwich FR: West Bromwich
เวสต์แฮม[TM] (Wēs Haēm) EN: West Ham United FR: West Ham United ; West Ham
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f] ; plat occidental [m]
เบสท์เวสเทิร์น[adj.] (Bēs Wēsthoē) EN: Best Western FR: Best Western
ชะนีคิ้วขาวตะวันตก[n. exp.] (chanī khiu ) EN: western hoolock gibbon FR:
ชาวตะวันตก[n. exp.] (chāo tawant) EN: Westerner FR:
ฉก[n.] (chok) EN: Arenga westerhoutii FR: Arenga westerhoutii
ดนตรีแบบสากล[n. exp.] (dontrī baēp) EN: Western music FR: musique occidentale [f]
ดนตรีสากล[n. exp.] (dontrī sāko) EN: Western music FR: musique occidentale [f]
เอเชียตะวันตกเฉียงใต้[n. prop.] (Ēchīa Tawan) EN: Southwest Asia ; Southwestern Asia FR: Asie du Sud-Ouest [f] ; Sud-Est asiatique [m]
ฝรั่ง[n.] (Farang ) EN: Westerner ; White ; white foreigner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; Caucasian ; Caucasian foreigners ; foreigner FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่ง[adj.] (Farang ) EN: western FR: occidental ; étranger
ฝรั่งจ๋า[n. exp.] (Farang jā) EN: Western idolizer FR:
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: Thai follower of Western customs ; [a Thai who puts on airs as if a Westerner] ; [a Thai who apes Westerners] FR:
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: stingy foreigner ; backpacker ; impoverished Westerner ; bird shit Westerner ; bird shit Farang FR: routard [m] ; farang radin [m]
หรดี[n.] (høradī) EN: southwest FR:
หัวนอก[adj.] (hūanøk) EN: western-educated ; educated abroad ; westernized ; FR:
แคบที่สุด[adj.] (khaēp thīsu) EN: narowest FR:
ค่านิยมตะวันตก[n. exp.] (khāniyom ta) EN: Western values FR: valeurs occidentales [fpl]
ขั้นต่ำ[adj.] (khan tam) EN: minimum ; lowest ; minimal FR: minimum ; minimal ; le plus bas
คลื่นกระแสลมตะวันตก[n. exp.] (khleūn kras) EN: westerly trough FR:
คนตะวันตก[n. exp.] (Khon Tawan-) EN: Westerner ; Westerners FR: Occidentaux [mpl] ; Occidental [m]

west ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arkansastyrann {m} [ornith.]Western Kingbird
Chapmanwürgerling {m} [ornith.]Western Antshrike
Nenner {m} [math.] | kleinster gemeinsamer Nenner | auf einen gemeinsamen Nenner bringendenominator | least (lowest) common denominator | to bring down to a common denominator
wenig {adj} | weniger | am wenigstenfew | fewer | fewest
Schwesterchen {n}; kleine Schwester
Rotbrust-Samenknacker {m} [ornith.]Western Bluebill
Schwimmweste {f} | Schwimmwesten
preisgünstig {adj} | preisgünstiger | am preisgünstigstenlow-priced | lower-priced | lowest-priced
Ordnungshüter {m} im Wilden Westenmarshal [Am.]
ausgereift; reif; saftig {adj} | ausgereifter; reifer | am ausgereiftesten; am reifstenmellow | mellower | mellowest
Oberin {f}; Oberschwester
beschränkt; engstirnig {adj} | beschränkter | am beschränktestennarrow | narrower | narrowest
eng; knapp; schmal {adj} | enger; knapper; schmaler | am engsten; am knappsten; am schmalstennarrow | narrower | narrowest
Nordwesten {m}northwest
Nordwestwind {m} | Nordwestwinde
Nordrhein-Westfalen {n}North Rhine-Westphalia
Sundkrähe {f} [ornith.]Northwestern Crow
seicht; flach {adj} | seichter | am seichtestenshallow | shallower | shallowest
Schwesterfirma {f} | Schwesterfirmen
Schwesternschiff {n} | Schwesternschiffe
langsam; träge; bedächtig {adj} | langsamer | am langsamsten | sehr langsamslow | slower | slowest | dead slow
Schwesternschaft {f} | Schwesternschaften
Südwesten {m} | nach Südwestensouthwest | southwestwardly
Stiefschwester {f} | Stiefschwestern
Operationsschwester {f}; OP-Schwester
Zwillingsschwester {f} | Zwillingsschwestern
Säuglingsschwester {f} | Säuglingsschwestern
Uhrentasche {f} (in der Weste)fob
Westentasche {f} | Westentaschen
Weste {f} | Westen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า west
Back to top