ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wellaway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wellaway*, -wellaway-

wellaway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wellaway (int.) คำอุทานแสดงความเสียใจ (คำโบราณ) Syn. alas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wellaway
Back to top