ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-thought-of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-thought-of*, -well-thought-of-

well-thought-of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-thought-of (adj.) ซึ่งเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง See also: (ไม่ใส่เครื่องหมาย - เมื่อใช้ตามหลังคำกริยา)
English-Thai: HOPE Dictionary
well-thought-of(เวล'ธอท'อัฟ) adj. เป็นที่นับถืออย่างสูง,มีชื่อเสียงด'

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-thought-of
Back to top