ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-spoken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-spoken*, -well-spoken-

well-spoken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-spoken (adj.) พูดดี See also: พูดได้ไพเราะ, พูดได้เหมาะสม Syn. articulate, fair-spoken
English-Thai: HOPE Dictionary
well-spoken(เวล'สโพ'เคิน) adj. พูดดี,พูดได้ไพเราะ,พูดได้เหมาะสม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And who is this well-spoken little... dude?นี่ใครปากดีจังเพื่อน ไม่ต้องสนว่าเขาเป็นใคร
He's well-spoken, good posture, self-possessed.เขาพูดดี, ท่าทางดี, ควบคุมตัวเองได้ดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-spoken
Back to top