ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-rounded

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-rounded*, -well-rounded-

well-rounded ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-rounded (adj.) ซึ่งมีความสามารถหลายด้าน See also: ซึ่งมีความสามารถหลายอย่าง,
English-Thai: HOPE Dictionary
well-rounded(เวลเรา'ดิด) adj. มีรสนิยมหลายด้าน,มีความสามารถหลายอย่าง,เจริญเติบโตอย่างดี,ได้สมดุล, Syn. well planned,shapely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอวกลม (adj.) well-rounded waisted
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He is a well-rounded man capable of mature emotions and deep, abiding love.เขาเป็นผู้ชายที่ดีไปหมด ..อารมณ์แบบผู้ใหญ่ และมีรักลึกซึ้งตลอดกาล
Uh, "In an effort to become a more well-rounded personในความพยายามที่จะเป็นคนที่เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
NO ONE IS SMARTER, MORE WELL-ROUNDED...ไม่มีใครฉลาดกว่า, รอบรู้กว่า...
You, to be more well-rounded, and you, to be a better student.You, to be more well-Rounded, And you, to be a better student.

well-rounded ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丰盈[fēng yíng, ㄈㄥ ˊ, 丰盈 / 豐盈] well-rounded; plump

well-rounded ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
渾然;混然[こんぜん, konzen] (adj-t,adv-to) whole; entire; harmonious; well-rounded
練れる;煉れる;錬れる[ねれる, nereru] (v1,vi) (1) to be well-kneaded; (2) to be seasoned; to be experienced; to be mature and well-rounded
膨よか;脹よか[ふくよか, fukuyoka] (adj-na,n) (uk) plump; full; well-rounded
膨らか;脹らか[ふくらか;ほこらか(脹らか), fukuraka ; hokoraka ( fukura ka )] (adj-na) (arch) plump; full; well-rounded

well-rounded ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอวกลม[adj.] (eo klom) EN: well-rounded waisted FR:
อวบอั๋น[adj.] (ūap an) EN: well-rounded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-rounded
Back to top