ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-fixed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-fixed*, -well-fixed-

well-fixed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-fixed (adj.) ร่ำรวย See also: มั่งคั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
well-fixed(เวล'ฟิคซฺทฺ') adj. ร่ำรวย,มั่งคั่ง,มีทรัพย์สินมาก, Syn. well-to-do

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-fixed
Back to top