ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-fed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-fed*, -well-fed-

well-fed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-fed (adj.) บำรุงดี See also: ได้รับการเลี้ยงดูดี
English-Thai: HOPE Dictionary
well-fed(เวล'เฟด) adj. บำรุงดี,ได้รับการเลี้ยงดูด', Syn. fat,plump)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hard to believe, isn't it, that beneath this wrinkled, well-fed exterior there lies a dangerous killing machine with a fetish for Fawkesian masks.ไม่อยากเชื่อ, ใช่ไหม, ภายใต้ รอยเหี่ยวย่น, กับร่างอ้วนๆ... ...ภายในเป็นเครื่องจักรสังหาร ภายใต้หน้ากาก ฟลอกซ์
Hate it. let's face it, a well-fed cam is hardly a model of emotional stability.ยอดแย่ กับอะไรที่ต้องเจอ เป็นไปได้ยากแล้วยังส่งผลความมั่นคงทางด้านอารมณ์ของเขา
God, no. I'm just well-fed.บ้า ไม่ใช่ ฉันแค่กินดีอยู่ดีต่างหาก
An alcohol-fuelled young guy like you healthy and well-fed.ไอ้ตัวนี้จะนำเราไปหาหมายเลขสี่ ชายหนุ่มที่มีเลือดเปี่ยมไปด้วยแอลกกอฮออล์อย่างแก สมบูรณ์แถมยัง... แน่น
My new friend is keeping me very well-fed.พอดีเพื่อนใหม่ของฉันเขาเลี้ยงดูฉันอย่างดีเลยน่ะ

well-fed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
暖衣飽食[だんいほうしょく, dan'ihoushoku] (n) well-fed and well-dressed

well-fed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้วนท้วน[adj.] (uanthūan) EN: plump ; corpulent ; fat ; fleshy ; chubby ; rotund ; stout ; well-fed FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-fed
Back to top