ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-doing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-doing*, -well-doing-

well-doing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-doing (n.) การประพฤติดี See also: การกระทำแต่ความดี, การกระทำที่ดี
English-Thai: HOPE Dictionary
well-doing(เวล'ดูอิง) n. ความประพฤติดี,การกระทำแต่ความดี,การกระทำที่ดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-doing
Back to top