ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

well-beloved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *well-beloved*, -well-beloved-

well-beloved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-beloved (adj.) เป็นที่รักอย่างมากและแท้จริง
well-beloved (adj.) เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง
English-Thai: HOPE Dictionary
well-beloved(เวล'บิลัฟ'วิด) adj. เป็นที่รักอย่างมากและด้วยใจจริง n. บุคคลอันเป็นที่รักอย่างมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He may be found acceptable in Thy sight, and receive that blessing, as Thy well-beloved son...เพื่อเขาจะได้รับการต้อนรับ สู่แสงสว่างแห่งท่าน และได้รับพร ในฐานะบุตรอันเป็นที่รัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า well-beloved
Back to top