ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

welder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *welder*, -welder-

welder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
welder (n.) ช่างเชื่อม See also: ช่างเชื่อมต่อ, ช่างบัดกรี, ช่างเชื่อมโลหะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
welderช่างเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Welders (Persons)ช่างเชื่อม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างอ๊อก (n.) welder Syn. ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อม (n.) welder Syn. ช่างอ๊อก, ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างเชื่อมโลหะ (n.) welder Syn. ช่างอ๊อก
ตัวเชื่อม (n.) welder See also: cement, link
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did he fire a welder recently?เขาได้ไล่ช่างเชื่อมออก เร็ว ๆ นี้บ้างไหม
Worked as a welder for the rail road, but they, uh, laid him off two years ago.ทำงานเป็นช่างเชื่อม แต่ถูกไล่ออกเมื่อสองปีที่แล้ว
He's a welder here at the nuclear plant.เป็นช่างเชื่อมที่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
Why don't you buy him a new arc welder?ทำไมคุณไม่ซื้อ เครื่องเชื่อมอันใหม่ให้ท่านล่ะ
Anything that requires flames--plumbers, electricians, welders.ทุกอย่างที่ต้องใช้ไฟ-- ช่างบัดกรี ช่างไฟ ช่างเชื่อม
Well, they didn't use a welder's torch.แล้วพวกมัน ไม่ได้ใช้เครื่องมือบัดกรีตัดหรอกหรือ
Eberhart was one of the best welders we had.เอเบอร์ฮาร์ทเคยเป็นหนึ่ง ในช่างเชื่อมที่ดีที่สุดที่เรามี
Chad Colombo, 40, a welder, unlikely to bear a child.แช้ด โคลอมโบ อายุ 40 ปี ช่างเชื่อม ดูแล้วยากที่จะมีลูก

welder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
溶接工[ようせつこう, yousetsukou] (n) welder

welder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่างเชื่อม[n. exp.] (chang cheūa) EN: welder FR: soudeur [m]
ช่างเชื่อมโลหะ[n. exp.] (chang cheūa) EN: welder FR:
ช่างอ๊อก[n. exp.] (chāng øk = ) EN: welder FR: soudeur [m]
ตัวเชื่อม[n. exp.] (tūa cheūam) EN: link ; bridge ; mediator ; intermediary ; welder ; connective FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า welder
Back to top