ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weightlifting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weightlifting*, -weightlifting-

weightlifting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weightlifting (n.) กีฬายกน้ำหนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I got those weightlifting gloves and that five-pound dumbbell.ฉันมีถุงมือลดน้ำหนัก และดัมเบล5ปอนด์นั่น
I stayed at home and watched weightlifting videos.ฉันอยู่บ้านและดู วิดีโอ ยกน้ำหนัก

weightlifting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยกน้ำหนัก[n. exp.] (yok nāmnak) EN: weightlifting FR: haltérophilie [f]

weightlifting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewichtheben {n} [sport]weight lifting; weightlifting
Reißen {n} (Gewichtheben) [sport]snatch (weightlifting)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weightlifting
Back to top