ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

webworm

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *webworm*, -webworm-

webworm ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
webworm (n.) ตัวดักแด้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hyphantria cunea-- webworms.Hyphantria cunea-- ตัวดักแด้
They happen to have a voracious appetite for webworms.พวกมันมีความกระหาย ในตัวดักแด้

webworm ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ白灯蛾[アメリカしろひとり;アメリカシロヒトリ, amerika shirohitori ; amerikashirohitori] (n) (uk) fall webworm (Hyphantria cunea)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า webworm
Back to top