ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

website

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *website*, -website-

website ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
website (n.) ที่อยู่ของเว็บบนระบบค้นหาและเข้าถึงข้อมูลบนอินเตอร์เนต
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Websiteเว็บไซต์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เว็บไซต์ (n.) website
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doug found this website in Salt Lake City that has the genealogy of everybody in the world.ดักเจอเวปไซท์นี้ใน ซอลท์ เลค ซิตี้ มันแสดงวงศ์วานว่านเครือของทุกคนในโลกนี้
I checked it on the website and she's the Angel nowฉันไปเช็คในเว็บไซต์มาแล้วนะ ตอนนี้เธอได้เป็นนางฟ้าแล้วด้วย
PLEASE DO NOT UPLOAD ANY OF OUR SUBS ON ANY WEBSITE WITHOUT OUR PRIOR APPROVAL.PLEASE DO NOT UPLOAD ANY OF OUR SUBS ON ANY WEBSITE WITHOUT OUR PRIOR APPROVAL
PLEASE DO NOT UPLOAD ANY OF OUR SUBS ON ANY WEBSITE WITHOUT OUR PRIOR APPROVAL.PLEASE DO NOT UPLOAD ANY OF OUR SUBS ON ANY WEBSITE WITHOUT OUR PRIOR APPROVAL.
Well, he's logged into our secure website using your name and password.เอ่อคือ... เขาล็อคอินเข้าเวบไซต์ของเรา... โดยใช้ชื่อและพาสเวิร์ดของคุณน่ะครับ
No, she listed this cottage on a home-exchange website and I found it.เธอลงประกาศ เรื่องกระท่อมนี่ในเว็บไซต์
This is the website found at the two murder scenes?นี่เป็นเว็บไซท์เจอที่ที่เกิดเหตุหรือ
The owner of that website went missing 9 years ago.เจ้าของเว็ปไซท์นั้นหายตัวไป 9 ปีแล้ว
On the presidential website too.ไป โพสท์ในอินเตอร์เน็ท แล้วก็ในเว็ปไซด์ของประธานาธิบดี
In Boston, in 1 989, I came back to your hotel.... lf you wanna see Alex again, check his website for the tour schedule.ปี 1989 ที่บอสตัน ฉันกลับมาหาคุณที่โรงแรม หากคุณอยากพบอเล็กซ์อีก โปรดเช็คตารางทัวร์ในเวิ็บไซต์ของเขา
We..we..decide to...to... search your website tonight...เรา... เรา.. ตัดสินใจ...
[We have been investigating this website for a long time.]เราตรวจสอบเวบนี้มานานแล้ว

website ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公网[gōng wǎng, ㄍㄨㄥ ㄨㄤˇ, 公网 / 公網] open net; public website (as opposed to intranet)
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
联系方式[lián xì fāng shì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄈㄤ ㄕˋ, 联系方式 / 聯繫方式] contact details; methods of contacting (used on letterhead or website)
首页[shǒu yè, ㄕㄡˇ ㄧㄝˋ, 首页 / 首頁] home page (of a website); title page; front page; first page; fig. beginning; cover letter
链接[liàn jiē, ㄌㄧㄢˋ ㄐㄧㄝ, 链接 / 鏈接] link (on a website)
网点[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, 网点 / 網點] node in a network; branch; website
发贴[fā tiē, ㄈㄚ ㄊㄧㄝ, 发贴 / 發貼] to stick sth up (on the wall); to post (on a noticeboard or website)
图辑[tú jí, ㄊㄨˊ ㄐㄧˊ, 图辑 / 圖輯] slide show; photo gallery (on website)
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, 网站 / 網站] website; network station; node

website ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出会い系[であいけい, deaikei] (n) (abbr) (See 出会い系サイト) online dating website
Google八分;グーグル八分[グーグルはちぶ, gu-guru hachibu] (n) (of a website) being delisted or censored by the Google search engine
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website)
ウェブサイト(P);ウエブサイト[, uebusaito (P); uebusaito] (n) {comp} web site; website; (P)
サイト[, saito] (n) (1) site (usu. website); (2) sight; (3) (abbr) payable on sight; (P)
主頁;主ページ[しゅけつ(主頁);しゅよう(主頁);しゅページ, shuketsu ( shu peji ); shuyou ( shu peji ); shu pe-ji] (n) (See 網頁) homepage; main page (of a website)
網処[もうしょ, mousho] (n) (See 主頁) website; URL
閲覧者[えつらんしゃ, etsuransha] (n) reader; (website) visitor

website ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข้าสู่เว็บไซต์[v. exp.] (khaosū weps) EN: enter website FR:
เว็บไซต์ = เว็บไซท์[n.] (wepsai) EN: website FR: site web [m] ; site Internet [m]
เว็บไซต์หนังสือพิมพ์[n. exp.] (wepsai nang) EN: newspaper website FR:
เว็บไซต์ทางการ[n. exp.] (wepsai thān) EN: official website FR: site officiel [m]
เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการปรับปรุง[n. exp.] (wepsai yū n) EN: the website is in the process of being improved FR: site en cours d'amélioration [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า website
Back to top