ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

webbing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *webbing*, -webbing-

webbing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
webbing (n.) สายรัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like webbing or belting.โพลีไฟเบอร์ทอจักร ใช้ในการมัด เหมือนการมัดโยงใย หรือรัดของ
Well it fried a lot of expensive neural webbing.อืม... มันถูกย่างซะเละ รอยแยกของประสาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า webbing
Back to top