ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weatherproof

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weatherproof*, -weatherproof-

weatherproof ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weatherproof (vt.) ทำให้สามารถทนแดดทนฝนได้ See also: ทำให้ทนต่อสภาพอากาศทุกชนิด
weatherproof (adj.) ซึ่งสามารถทนแดดทนฝนได้ See also: ซึ่งทนต่อสภาพอากาศทุกชนิด
weatherproofness (n.) การทนต่อสภาพอากาศ
English-Thai: HOPE Dictionary
weatherproof(เวธ'เธอะพรูฟ) adj. vt. (ทำให้) ทนต่อสภาพลมฟ้า อากาศทุกชนิด, See also: weatherproofness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know everyone's always making fun of your lips, but I think they're cute and worth weatherproofing.ฉันรู้ว่าทุกคนชอบ ล้อเธอเรื่องริมฝีกปากเธอ แต่ฉันว่ามันน่ารักดีออก ทาลิปกันน้ำนี่แหละดี

weatherproof ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wetterfest; wetterdicht {adj} | wetterfester | am wetterfestestenweatherproof | more weatherproof | most weatherproof

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weatherproof
Back to top