ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weatherly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weatherly*, -weatherly-

weatherly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weatherly (adj.) ต้านลมเล็กน้อย (การแล่นเรือ)
English-Thai: HOPE Dictionary
weatherly(เวธ'เธอะลี) adj. ต้านลมเล็กน้อย,ถูกลม, See also: weatheriness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This Weatherly character -- you said they brainwashed him, right?แล้วเวเธอร์ลี่ นั่นล่ะ แกบอกว่า พวกนั้นล้างสมองเขา ใช่ไหม
Weatherly and Tetazoo may not be affording him the presumption of innocence, but we owe him at least that much.เวเธอร์ลี่ กับเทตธาซู คงไม่อาจหาข้ออ้าง ว่าเขาบริสุทธิ์ได้อีกต่อไป แต่เราเป็นหนี้เขามากนัก
It's Weatherly's first hunt with us, and I promised I'd be gentle.เวเธอร์ลี่ จะออกล่ากับเราเป็นครั้งแรก และฉันสัญญา ว่าจะออมมือให้เขา
We need to find the governor and Adam Weatherly.เราต้องการพบผู้ว่าการรัฐ และอดัม เวเธอร์ลี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weatherly
Back to top