ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weathercoat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weathercoat*, -weathercoat-

weathercoat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weathercoat (n.) สิ่งป้องกันการถูกทำลายจากสภาพแวดล้อม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weathercoat
Back to top