ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weather-strip

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weather-strip*, -weather-strip-

weather-strip ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weather-strip (vt.) ใส่แผ่นกันสาด
English-Thai: HOPE Dictionary
weather-strip(เวธ'เธอะสทริพ) vt. ใส่แผ่นกันสาด,n. แผ่นกันสาด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weather-strip
Back to top