ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wearisomeness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wearisomeness*, -wearisomeness-

wearisomeness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wearisomeness (n.) ความเหนื่อยอ่อน

wearisomeness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無為無聊[むいぶりょう;むいむりょう, muiburyou ; muimuryou] (adj-na,n,adj-no) boredom; ennui; tedium; wearisomeness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wearisomeness
Back to top