ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waverer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waverer*, -waverer-

waverer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waverer (n.) คนโซเซ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waverer
Back to top