ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waver between

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waver between*, -waver between-

waver between ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waver between (phrv.) ลังเลระหว่าง See also: ตัดสินใจไม่ได้ระหว่าง Syn. hover between, vacillate between
waver between opinions (vi.) ลังเลใจ See also: ตัดสินใจไม่ได้, สองจิตสองใจ Syn. oscillate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waver between
Back to top