ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wattmeter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wattmeter*, -wattmeter-

wattmeter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wattmeter (n.) เครื่องวัดกำลังไฟฟ้า See also: (หน่วยวัดเป็นวัตต์ กิโลวัตต์ หรือเมกกะวัตต์ มีสัญลักษณ์คือ W)
English-Thai: HOPE Dictionary
wattmetern. เครื่องมือวัด กำลังไฟฟ้าเป็นวัตต์

wattmeter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワットメーター[, wattome-ta-] (n) wattmeter
ワット計[ワットけい, watto kei] (n) wattmeter
電力計[でんりょくけい, denryokukei] (n) wattmeter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wattmeter
Back to top