ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waterthrush

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waterthrush*, -waterthrush-

waterthrush ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waterthrush (n.) นกชนิดหนึ่งที่ชอบอาศัยบริเวณแหล่งน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waterthrush
Back to top