ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

waterflood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *waterflood*, -waterflood-

waterflood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
waterflood (n.) วิธีที่ใช้พลังน้ำทดแทนการใช้น้ำมัน See also: วิธีการที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า waterflood
Back to top