ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

watch out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *watch out*, -watch out-

watch out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
watch out (phrv.) ระวัง See also: ระมัดระวัง Syn. mind out
watch out (phrv.) พร้อม See also: เตรียมพร้อมที่จะเห็น Syn. look out for
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แวด (v.) watch out for See also: guard Syn. เฝ้า, ระวัง, รักษา, ระแวดระวัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not strong enough for up here. Send up the pole. I'll watch out for lover boy.แรงเธอไม่พอหรอก ส่งไม้มา แล้วคอยระวังแฟนเธอด้วย
But watch out for in your ear.แต่ระวังหูนายด้วยล่ะ
I want to talk to you about Jimmy. You gotta watch out for him.ฉันอยากบอกนายเรื่องจิมมี่ นายต้องจับตาดูเขาไว้
First rule out here on the streets is, watch out for number one.อะไรนะ เขาจัดฉากขึ้นมาเหรอ
Watch out, watch out Watch out, watch outWatch out, watch out Watch out, watch out
Watch out, watch out Watch out, watch outWatch out, watch out Watch out, watch out
You're a real he-man. Watch out for the rocks.นายมันโคตรแมน ระวังก้อนหิน
Did you warn them to watch out for the tail?บอกพวกนั้นว่าให้ระวังไว้
You gotta watch out for that.นายต้องระวังเรื่องนี้นะ
If you're still in 1998, watch out for the flu.ถ้าคุณยังอยู่ในปี1998 อย่างที่คุณบอกล่ะก็
Still too big He's Yubaba's henchman Watch out for himเขาเป็นลูกน้องของยูบาบ้า ระวังเขาไว้ให้ดี
Hey you, watch out when you walk home at nightนี่แก ระวังตัวดีๆละกัน เวลาเดินกลับบ้านคนเดียวตอนกลางคืนน่ะ

watch out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out
火の用心[ひのようじん, hinoyoujin] (exp) (id) be careful about fire; watch out for fire
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P)

watch out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระวังขโมย[v. exp.] (rawang kham) EN: beware of thieves ; watch out for thieves FR: se méfier des voleurs
สังวร[v.] (sangwøn) EN: be forewarned ; beware ; be mindful ; bear in mind ; use caution ; be on guard against ; watch out for ; be vigilant ; be on the alert ; realize FR: faire attention à ne pas
อุเหม่[interj.] (umē) EN: Watch out ! ; Beware ! ; [sound of threatening] FR:
แวด[v.] (waēt) EN: watch out for ; guard FR: garder ; protéger
ระวัง[v.] (rawang) EN: Be careful! ; beware ; Watch out! FR: Attention ! ; soyez prudent(s) ; Prenez garde ! ; Méfiez-vous !

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า watch out
Back to top