ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

washer-dryer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *washer-dryer*, -washer-dryer-

washer-dryer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
washer-dryer (n.) เครื่องซักผ้าและอบผ้าให้แห้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You could grab that new diet with grapefruits and a brand-new exerciser and maybe that new and improved washer-dryer set.หรือเราจะเริ่มใหม่ ดูแลตัวเองด้วยผลไม้ดีๆ และออกกำลังกาย หรืออาจจะซื้อเครื่องซักผ้าใหม่
All your amenities, fixtures, fittings, washer-dryer... All that stuff.เครื่องบำรุงสุขภาพ ของใช้ส่วนตัว ของใช้จิปาถะ เครื่องซักแห้ง...
You know, I got a washer-dryer, uh... microwave popcorn, satellite TV.รู้มั้ย ผมมีเครื่องซักผ้าปั่นแห้งได้ เอ่อ.. ไมโครเวฟ ป๊อปคอร์น ทีวีเคเบิ้ล
We can upload your entire album to fridges, washer-dryers, blenders, and microwaves across the country.เข้าตู้เย็น ที่ล้างจาน เครื่องปั่นผลไม้ และไมโครเวฟทั่วประเทศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า washer-dryer
Back to top