ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wart hog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wart hog*, -wart hog-

wart hog ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wart hog (n.) หมูป่าชนิดหนึ่งอาศัยอยู่ในแอฟริกา Syn. warthog
English-Thai: HOPE Dictionary
wart hogn. หมูป่าแอฟริกา มีงาใหญ่และใบหน้ามีก้อนเนื้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Remember when we saw those lions fighting over the wart hog carcass?จำตอนที่เราเห็นฝูงสิงโตต่อสู้กันเพื่อชิงหมูป่าได้ไหม?
You're not a wart hog, you're a lion.ลูกไม่ใช่หมูป่า แต่ลูกเป็นสิงโต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wart hog
Back to top