ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warplane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warplane*, -warplane-

warplane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warplane (n.) เครื่องบินรบ
English-Thai: HOPE Dictionary
warplane(วอร์'เพลน) n. เครื่องบินรบ

warplane ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍用機[ぐんようき, gunyouki] (n) warplane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warplane
Back to top