ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

warhorse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *warhorse*, -warhorse-

warhorse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
warhorse (sl.) คนแก่ See also: ความคิดเก่า
warhorse (n.) ม้าที่ใช้ในการศึกสงคราม See also: ม้าศึก Syn. charger
warhorse (n.) ทหารที่ผ่านการศึกมาหลายครั้ง See also: ผู้ที่ผ่านปัญหาความขัดแย้งมาหลายครั้ง

warhorse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍馬[ぐんば, gunba] (n) warhorse; army horse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า warhorse
Back to top