ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wardress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wardress*, -wardress-

wardress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wardress (n.) ผู้คุมที่เป็นหญิง See also: พัศดีหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
wardress(วอร์ด'ดริส) n. ผู้คุมที่เป็นหญิง,พัสดีหญิง

wardress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้ควบคุมนักโทษ[n. exp.] (phū khūapkh) EN: warder ; prison officer ; guard ; wardress ; custodian ; screw FR: gardien [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wardress
Back to top