ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wardenship

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wardenship*, -wardenship-

wardenship ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wardenship (n.) ตำแหน่งหรืออำนาจของผู้ดูแล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wardenship
Back to top