ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wanderlust

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wanderlust*, -wanderlust-

wanderlust ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wanderlust (n.) ความต้องการที่จะเดินทางไป See also: ความปรารถนาที่จะเดินทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Post-collegiate wanderlust. Wouldn't be the first.ความต้องการที่จะเดินทางไปวิทยาลัยทางไปรษณีย์ ไม่น่าจะเป็นที่แรก

wanderlust ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放浪癖[ほうろうへき, hourouheki] (n) vagrant habits; vagabondism; wanderlust

wanderlust ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wanderlust {f}wanderlust; desire to wander

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wanderlust
Back to top