ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wakeless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wakeless*, -wakeless-

wakeless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wakeless (adj.) ที่ไม่ถูกรบกวนขณะหลับ See also: ที่ไม่ถูกปลุกขณะหลับอยู่
English-Thai: HOPE Dictionary
wakeless(เวค'ลิส) adj. หลับสนิท,ไม่ถูกรบกวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wakeless
Back to top