ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wait-a-bit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wait-a-bit*, -wait-a-bit-

wait-a-bit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wait-a-bit (n.) ต้นไม้ซึ่งมีหนามแหลม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wait-a-bit
Back to top