ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wagonette

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wagonette*, -wagonette-

wagonette ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wagonette (n.) รถสี่ล้อใช้ม้าลาก มีเก้าอี้นั่งสองข้าง Syn. waggonette

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wagonette
Back to top