ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wagerer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wagerer*, -wagerer-

wagerer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wagerer (n.) ผู้วางเดิมพัน See also: ผู้ท้าพนัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wagerer
Back to top