ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utterer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utterer*, -utterer-

utterer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utterer (n.) การเปล่งเสียง See also: การกล่าวคำพูด, การพูด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Damn, Garces. We catch one and he turns out to be a stutterer.ไปตายซะ กาเซส พวกเราจับได้คนนึง และเขากลายเป็นคนติดอ่าง
The stutterer spoke of an informer. Here... at the mill.เจ้าคนติดอ่างนั่นมันบอกว่า มีสายอยู่ในโรงโม่นี่
No, shutterers all went home ages ago. They're not in till 6:00.ไม่มี shutterers ทั้งหมดกลับบ้านทุกเพศทุกวัยที่ผ่านมา พวกเขาไม่ได้อยู่ในจนถึง 06:

utterer ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutterboden {m}; Muttererde

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utterer
Back to top