ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utopia

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utopia*, -utopia-

utopia ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Utopia (n.) ดินแดนในอุดมคติ See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ Syn. Shangri-la
utopia (n.) ดินแดนในอุดมคติ See also: ดินแดนในฝัน, รัฐในอุดมคติ Syn. Shangri-la
utopian (adj.) เกี่ยวกับดินแดนในอุดมคติ See also: เกี่ยวกับดินแดนที่เชื่อว่ามีความสุขสมบูรณ์ที่สุด
English-Thai: HOPE Dictionary
utopia(ยูโท'เพีย) n. ดินแดนที่มีสภาพทางการเมือง และสังคมที่สมบูรณ์,ระบบการเมืองหรือสังคมสมบูรณ, Syn. Eden,salvation,bliss -Utopian n.,adj. -Utopianism n.
English-Thai: Nontri Dictionary
utopia(n) แดนสุขารมณ์,โลกพระศรีอาริย์,โลกในอุดมคติ
utopian(adj) เหมือนแดนสุขารมณ์,เหมือนโลกพระศรีอาริย,เหมือนกับโลกในอุดมคติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
utopiaสังคมในจินตนาการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
utopian socialismสังคมนิยมแบบอุตมรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Utopiasยูโทเปีย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The utopia that men have dreamed of for a thousand years... and I'll be the conduit.ดินแดนที่มนุษย์เฝ้าฝันถึงมานับร้อยปี และผมคือทางผ่านสู่มัน
It's supposed to be some utopia society or something, I don't know.น่าจะเป็นเมืองสวรรค์หรืออะไรซักอย่าง ไม่รู้สิ
It is a utopia with no war, disease, suffering or hatred.เป็นเมืองในอุดมคติที่ไร้สงคราม โรคร้าย และภัยพิบัติทั้งปวง
This is a utopia in the oriental legends, but those who rule there can rule the world.เป็นเกาะของโลกพระศรีอารีย์ในตำนานฝั่งตะวันออก ผู้ที่อยู่ที่นั่นมีแต่พระเจ้าเท่านั้น
Do you believe Olympus truly is a utopia that's worthy of risking your life?คุณเชื่อว่าโอลิมปัสคือเมืองในฝัน ที่มีค่าพอให้คุณเสี่ยงชีวิตมั้ย?
Queens. 73rd Street and Utopia Parkway.ควีนส์ ถนนสาย 73 ยูโทเปีย พาร์คเวย์
Utopia, Doctor.ดินแดนในอุดมคติ ด็อกเตอร์
You're gonna be in here regurgitatin' Gordon Wood, talkin' about, you know, the prerevolutionary utopia... and the capital-forming effects of military mobilization.ถ้าจะพูดไปแล้ว ก่อนการปฎิวัติยูโทเปีย พวกนายทุน ก็มีผลต่อการระดมกองทัพ
Seeds of a technological utopia.เมล็ดพันธ์ของดินแดนในฝันทางด้านเทคนิค
We want you to join us, Kal-El, and help us make this savage land our utopia.เราต้องการให้เจ้ามาร่วมกับเรา,คาล-เอล ช่วยกันทำโลกของพวกทาสเหล่านี้ ให้เป็นสวรรค์ของเรา
I saw what you did at the hospital. It's not utopia. It's murder.ผมเห็นสิ่งที่คุณทำที่โรงพยาบาล มันไม่ใช่สวรรค์ มันมีแต่การฆ่า.
At the share house I went to in Shimokitazawa called Nuutopia...บ้านเช่าในชิโมคิตาซาว่าที่ชื่อ นูโทเปีย...

utopia ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
胡思乱想[hú sī luàn xiǎng, ㄏㄨˊ ㄙ ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˇ, 胡思乱想 / 胡思亂想] to indulge in flights of fancy (成语 saw); to let one's imagination run wild; to have a bee in one's bonnet; unrealistic utopian fantasy
空中楼阁[kōng zhōng lóu gé, ㄎㄨㄥ ㄓㄨㄥ ㄌㄡˊ ㄍㄜˊ, 空中楼阁 / 空中樓閣] pavilion in the air (成语 saw); unrealistic Utopian construction; castles in Spain; imaginary future plans
乌托邦[wū tuō bāng, ㄊㄨㄛ ㄅㄤ, 乌托邦 / 烏托邦] utopia
空想社会主义[kōng xiǎng shè huì zhǔ yì, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄤˇ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 空想社会主义 / 空想社會主義] utopian socialism

utopia ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シートピア[, shi-topia] (n) sea utopia (wasei
武陵桃源[ぶりょうとうげん, buryoutougen] (n) Utopia
黄金世界[おうごんせかい, ougonsekai] (n) utopia
コンピュートピア[, konpyu-topia] (n) {comp} computopia (computer utopia)
ディストピア[, deisutopia] (n) dystopia
ハートピア[, ha-topia] (n) (from heart and utopia) welfare institutions, etc.
ユートピア(P);ユウトピア[, yu-topia (P); yuutopia] (n) utopia; (P)
ユートピアン[, yu-topian] (n) utopian
冬トピア[ふゆトピア, fuyu topia] (n) (uk) Fuyutopia (government program to help create a winter living environment in northern Hokkaido)
無何有の郷[むかうのさと, mukaunosato] (n) utopia; (natural) paradise
理想郷[りそうきょう, risoukyou] (n) ideal land; earthly paradise; Utopia; Arcadia
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンピュートピア[こんぴゅーとぴあ, konpyu-topia] computopia (from

utopia ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Utopia {n}Utopia

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utopia
Back to top