ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utiliser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utiliser*, -utiliser-

utiliser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utiliser (n.) ผู้ใช้ประโยชน์

utiliser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้[v.] (chai) EN: use ; employ ; take ; consume ; exploit ; apply ; draw on FR: utiliser ; employer ; dépenser ; recourir à ; avoir recours à ; exploiter
ใช้กำลัง[v. exp.] (chai kamlan) EN: use force against ; exert oneself ; fight ; engage in battle ; use violence ; force FR: recourir à la force ; faire usage de la force ; utiliser la force
ใช้ใหม่[v. exp.] (chai mai) EN: FR: utiliser à nouveau ; réutiliser
ใช้น้ำอย่างประหยัด[v. exp.] (chai nām yā) EN: use water sparingly FR: utiliser l'eau avec parcimonie
ใช้ง่าย[adj.] (chai ngāi) EN: easy to use ; accessible FR: facile à utiliser ; accessible
ใช้งานแทน[v. exp.] (chai ngān t) EN: FR: utiliser comme substitut à/au
ใช้น้อยลง[v. exp.] (chai nøi lo) EN: FR: utiliser moins ; avoir un usage moindre
ใช้พลังงานมหาศาล[v. exp.] (chai phalan) EN: FR: utiliser une énergie considérable
ใช้โปรแกรม[v. exp.] (chai prōkra) EN: FR: utiliser un logiciel
ใช้สำหรับ[v. exp.] (chai samrap) EN: FR: servir à ; utiliser pour
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ[v. exp.] (chai sappha) EN: exploit natural ressources FR: utiliser les ressources naturelles
ใช้ทุกวิถีทาง[v. exp.] (chai thuk w) EN: pull out the stops FR: utiliser tous les moyens
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick FR: utiliser un stratagème
ใช้อย่างประหยัด[v. exp.] (chai yāng p) EN: use sparingly FR: utiliser avec parcimonie
ช่วงใช้[v.] (chūangchai) EN: use the services of FR: utiliser les services de
หักหาญ[v.] (hakhān) EN: use force ; force ; compel FR: utiliser la force
จ้าง[v.] (jāng) EN: hire ; employ ; engage FR: embaucher ; engager ; employer ; recruter ; utiliser les services de ; louer les services de ; faire appel à
จ้างงาน[v.] (jāng-ngān) EN: employ ; hire ; contract ; procure ; recruit FR: employer ; procurer de l'emploi ; utiliser les services de ; recruter
จับหวัด[v.] (japwat) EN: FR: utiliser des herbes médicinales
กิน[v.] (kin) EN: use ; take ; spend ; require ; use up FR: utiliser ; consommer ; nécessiter ; requérir
กล่าวคำ...[v. exp.] (klāo kham …) EN: FR: utilsezr le mot … ; utiliser l'expression …
นำมาใช้[v. exp.] (nam mā chai) EN: apply ; bring to use ; put to use ; use ; make use of ; utilize ; adopt ; deploy ; implement FR: utiliser ; adopter
นำไปใช้[v.] (nam pai cha) EN: apply ; use ; utilize ; put to good use FR: utiliser ; appliquer
ย่อมใช้[v. exp.] (yǿm chai) EN: FR: utiliser en principe ; utiliser normalement
บริโภค[v.] (børiphōk) EN: consume ; use ; waste FR: consommer ; utiliser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utiliser
Back to top