ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

utilisation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *utilisation*, -utilisation-

utilisation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
utilisation (n.) การทำให้เป็นประโยชน์

utilisation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使用[しよう, shiyou] (n,vs) use; application; employment; utilization; utilisation; (P)
利用[りよう, riyou] (n,vs) use; utilization; utilisation; application; (P)

utilisation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การใช้[n.] (kān chai) EN: usability FR: utilisation [f] ; emploi [m] ; usage [m] ; recours [m] ; maniement [m] ; manipulation [f]
การใช้น้ำอย่างประหยัด[n. exp.] (kān chai nā) EN: FR: utilisation raisonnée de l'eau [f]
การใช้งาน[n. exp.] (kān chai-ng) EN: usability FR: utilisabilité [f] ; usabilité [f] ; utilisation [f]
การใช้ประโยชน์[n. exp.] (kān chai pr) EN: utilization FR: utilisation [f] ; exploitation [f]
การใช้โปรแกรม[n. exp.] (kān chai pr) EN: FR: utilisation d'un logiciel [f]
การประเมินการใช้ยา[n. exp.] (kān pramoēn) EN: drug use evaluation ; drug utilisation evaluation ; drug utilization evaluation ; DUE FR:
การอุปโภค[n.] (kān uppaphō) EN: FR: consommation [f] ; utilisation [f]
วิธีการใช้[n. exp.] (withīkān ch) EN: FR: utilisation [f] ; maniement [m] ; mode d'utilisation [m]
อายุการใช้งาน[n. exp.] (āyu kān cha) EN: life ; useful life ; lifetime ; working life FR: durée d'utilisation [f] ; durée de vie [f]
จำเป็นต้องใช้[v. exp.] (jampen tǿng) EN: FR: nécessiter l'utilisation de ; requérir l'utilisation de
การใช้ซ้ำ[n. exp.] (kān chai sa) EN: reuse FR: réutilisation [f]
การลดปริมาณการใช้กระดาษ[n. exp.] (kān lot par) EN: minimization of paper consumption FR: minimisation de l'utilisation de papier [f]
คำแนะนำการใช้[n. exp.] (kham naenam) EN: instructions FR: conseils d'utilisation [mpl]
คู่มือการใช้งาน[n. exp.] (khūmeū kān ) EN: FR: manuel d'utilisation [m]
หลักการใช้[n. exp.] (lakkān chai) EN: FR: règles d'utilisation [fpl]
ตัวอย่างการใช้[n. exp.] (tūayāng kān) EN: FR: exemple d'utilisation [m]
ยกเลิกการใช้[v. exp.] (yokloēk kān) EN: FR: interdire l'utilisation de

utilisation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baunutzungsverordnung {f}Federal Land Utilisation Ordinance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า utilisation
Back to top