ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

uterus

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *uterus*, -uterus-

uterus ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
uterus (n.) มดลูก See also: ครรภ์ Syn. womb
English-Thai: HOPE Dictionary
uterus(ยู'เทอเริส) n. มดลูก,ครรภ์ pl. uteri
English-Thai: Nontri Dictionary
uterus(n) มดลูก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
uterusมดลูก [ดู womb] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
uterusมดลูก, อวัยวะของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเพศเมีย เป็นที่ฝังตัวของเอ็มบริโอ เพื่อเจริญเติบโตต่อไป [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มดลูก (n.) uterus See also: womb
uteri (n.) มดลูก (คำนามพหูพจน์ของ uterus)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That woman's uterus is harboring a stolen baby.มดลูกของผู้หญิงคนนั้น มีลูกของฉันที่เธอขโมยไป
Enlarged uterus means that she was recently pregnant.เธอโกหกเก่ง,แต่ฉันสงสัยว่าเธอ ซ่อนเด็กจากแฟนเธอยังไง
Scraping in the uterus indicates that she had an abortion, and nothing in her medical history.แต่ไม่มีในประวัติทางการแพทย์ของเธอ มีเหตุผลเดียวที่เธอปิดบังเรื่องแท้ง, แฟนเธออยากได้ลูก,แต่เธอไม่อยาก
Have you examined her uterus and her amniotic fluid?เจ้าได้ตรวจมดลูกของพระองค์และ น้ำคร่ำของพระองค์รึยัง?
♪ ♪ Yeah ♪ ♪ Oh, I see how it is ♪ ♪ Well, I don't need ya ♪ ♪ Your uterus won't fit my baby in it anyway ♪ใช่ โอ้ ผมรู้ว่ามันเป็นยังไง ฉันไม่ต้องการ
Using in vitro fertilization and a surrogate uterus to gift humanity with our progeny.ใช้ตัวเร่งการเจริญพันธุ์ และมดลูกเทียมเพื่อช่วยทำกิฟท์เด็ก ให้เป็นทายาทของเราเอง
It's my uterus that's worn out, not my hearing.มดลูกแม่เป็นคนบอก ใครจะเป็นคนบอกก็ช่าง
Now imagine your teeth are a uterus and that parsley is a half-Chinese baby.ทีนี้จินตนาการว่าฟันนั่นคือมดลูก และผักชีฝรั่งคือทารกครึ่งเชื้อสายจีน
So, mother looks good, uterus looks good, baby looks good.ดูแล้ว แม่โอเค มดลูกโอเค เด็กก็โอเค
I had my uterus yanked out on my lunch hour and I was back at my desk by 2.และฉันกลับมาที่โต๊ะตอนบ่ายสอง
I need to learn how to cut through the abdomen and the uterus without cutting the baby.ฉันต้องการเรียนรู้ วิธีการใช้มีดผ่าตัด ช่องท้อง และมดลูก โดยไม่เฉือนโดนเด็ก
Russian serial killer Andrei Chikatilo actually ate the uterus of one of his victims.ฆาตกรต่อเนื่องของรัสเซีย อังเดร ชิคาทิโล กินมดลูกของเหยื่อของเขา

uterus ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宫缩[gōng suō, ㄍㄨㄥ ㄙㄨㄛ, 宫缩 / 宮縮] contraction of the uterus (during childbirth)
卵黄囊[luǎn huáng náng, ㄌㄨㄢˇ ㄏㄨㄤˊ ㄋㄤˊ, 卵黄囊 / 卵黃囊] yolk sac (ectodermal cells attaching fetus to uterus before the development of the placenta)
子宫颈[zǐ gōng jǐng, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ, 子宫颈 / 子宮頸] cervix; neck of the uterus
宫颈[gōng jǐng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˇ, 宫颈 / 宮頸] cervix; neck of the uterus
着床[zhuó chuáng, ㄓㄨㄛˊ ㄔㄨㄤˊ, 着床 / 著床] implantation (e.g. of ovum in uterus)
子宫[zǐ gōng, ㄗˇ ㄍㄨㄥ, 子宫 / 子宮] uterus; womb
子宫壁[zǐ gōng bì, ㄗˇ ㄍㄨㄥ ㄅㄧˋ, 子宫壁 / 子宮壁] wall of the uterus

uterus ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
子宮体部[しきゅうたいぶ, shikyuutaibu] (n) corpus uteri; uterine body; body of the uterus
子宮口[しきゅうこう, shikyuukou] (n) os uteri; cervical os; orifice of the uterus
子宮頸部[しきゅうけいぶ, shikyuukeibu] (n) cervix uteri; uterine cervix; neck of the uterus
子袋[こぶくろ, kobukuro] (n) (See 子宮) womb; uterus
アウケニプテルス属[アウケニプテルスぞく, aukeniputerusu zoku] (n) Auchenipterus (genus of catfishes in the family Auchenipteridae)
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes)
カクテルソース[, kakuteruso-su] (n) cocktail sauce
ステルス[, suterusu] (n) stealth; (P)
ステルスコールバック[, suterusuko-rubakku] (n) {comp} stealth callback
ステルスブイラム[, suterusubuiramu] (n) {comp} Stealth VRAM
ステルス戦闘機[ステルスせんとうき, suterusu sentouki] (n) stealth fighter
ステルス技術[ステルスぎじゅつ, suterusu gijutsu] (n) stealth technology
ステルス爆撃機[ステルスばくげきき, suterusu bakugekiki] (n) stealth bomber
ポリプテルス[, poriputerusu] (n) bichir (Polypteridae spp.) (lat
ムステルス・アンタルクティクス;ムステルスアンタルクティクス[, musuterusu . antarukuteikusu ; musuterusuantarukuteikusu] (n) gummy shark (Mustelus antarcticus, species endemic to southern Australia)
子宮[しきゅう, shikyuu] (n,adj-no) womb; uterus; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ステルスブイラム[すてるすぶいらむ, suterusubuiramu] Stealth VRAM

uterus ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชลาพุ[n.] (chalāphu) EN: uterus FR:
ครรภ์[n.] (khan) EN: womb ; uterus FR: utérus [m] ; matrice [f] (vx)
มดลูก[n.] (motlūk) EN: uterus ; womb FR: utérus [m] ; matrice [f]
โยนี[n.] (yōnī) EN: womb ; uterus ; vagina ; vulva ; pudendum ; female genitals FR: vagin [m]
คอมดลูก[n. exp.] (khø motlūk) EN: cervix FR: col de l'utérus [m]
มะเร็งปากมดลูก[n. exp.] (mareng pāk ) EN: cervical cancer FR: cancer du col de l'utérus [m]
ปากมดลูก[n. exp.] (pāk motlūk) EN: cervix FR: col de l'utérus [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า uterus
Back to top