ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ursine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ursine*, -ursine-

ursine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ursine (adj.) เหมือนหมี See also: ซึ่งมีลักษณะของหมี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ursine
Back to top