ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

urinalysis

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *urinalysis*, -urinalysis-

urinalysis ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
urinalysis (n.) การตรวจปัสสาวะ
English-Thai: HOPE Dictionary
urinalysis(ยัวริแนล'ลิซิส) n. การตรวจปัสสาวะ (ทางเคมีหรือโดยกล้องจุลทรรศน์) . pl. urinalyses, Syn. -uranalysis
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
urinalysisการวิเคราะห์ปัสสาวะ, การตรวจปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urinalysisการตรวจปัสสาวะ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I tabulated them against their urinalysis results.ฉันทำตารางกับผลตรวจปัสสาวะของพวกเขา

urinalysis ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
尿の検査[にょうのけんさ, nyounokensa] (n) urinalysis
尿検査[にょうけんさ, nyoukensa] (n) urine analysis; urinalysis
検尿[けんにょう, kennyou] (n,vs) urinalysis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า urinalysis
Back to top