ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

urbanization

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *urbanization*, -urbanization-

urbanization ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
urbanization (n.) การมีลักษณะเป็นเมืองมากกว่าชนบท
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
urbanizationการทำให้เป็นเมือง, การมีลักษณะแบบเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Urbanizationการทำให้เป็นเมือง [TU Subject Heading]

urbanization ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城市化[chéng shì huà, ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄏㄨㄚˋ, 城市化] urbanization

urbanization ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
市街化区域[しがいかくいき, shigaikakuiki] (n) area zoned for urbanization (urbanisation)
都市化[としか, toshika] (n,vs) urbanization; urbanisation

urbanization ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกลายเป็นเมือง[n. exp.] (kān klāi pe) EN: urbanization FR: urbanisation [f]

urbanization ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstädterungszonen {pl}zones of urbanization

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า urbanization
Back to top