ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upside

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upside*, -upside-

upside ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upside (n.) ด้านบน Syn. upper side
upside (adj.) ซึ่งสูงหรือเพิ่มขึ้น
upside down (idm.) พลิกเอาด้านบนลงล่าง See also: กลับหัวกลับหาง, (เต่า) หงายท้อง, (หนังสือ) คว่ำอยู่
upside down (adv.) คว่ำลง Ops. right side up
upside-down (adj.) คว่ำ See also: พลิกกลับ
English-Thai: HOPE Dictionary
upside downvi. คว่ำลง,พลิกกลับ,สับสน,กลับหัว,กลับกัน., See also: upside-down adj. upside-downness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
upside(n) ด้านบน
UPSIDE upside down(adv) หกคะเมน,คว่ำ,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Not this modern stuff, I hope, you know, portrait of a lampshade upside down to represent a soul in torment.คงไม่ใช่เเบบสมัยใหม่นะ ไอ้ที่วาดโคมไฟกลับหัวเเล้วบอกว่า... สื่อถึงจิตใจที่ทุกข์ทรมานนะ แล้วแล่นเรือเป็นมั้ย
Look at him. He looks silly, doesn't he, upside down?มองไปที่เขา เขาดูโง่ไม่ได้เขา
I'll smack you upside the head for talking that foolishness!พูดยังงี้มันน่าตบกบาลแก้โง่
Benny, turn that kitchen upside down! Find that shit!เบนนี่ พังครัวนั่นซะ แล้วช่วยกันหา
The world turned upside down...ฉันไม่ได้ตรวจทราบ ทั้งหมดในทันทีที่โลกหันคว่ำ...
Mr Lawyer! Your newspaper's upside down!คุณทนายหนังสือพิมพ์กลับหัวแน่ะ
Will that frown turn upside down.ถึงจะดึงเจ้าให้ล่วงลงมาข้างล่างนี้ได้
At least you're not upside down now.เอาเถอะ ตอนนี้เธอก็ไม่หัวทิ่มแล้ว
Somehow, he always manages to get stuck upside down.เพราะอะไรไม่รู้ มันชอบยืนกลับหัวตลอดเลย
Timeline it with Bourne's movements. Turn it upside down and see what we find.เปรียบเทียบเวลากับ ความเคลื่อนไหวของบอร์นที่ได้มา แล้วดูซิว่า เราเจออะไรบ้าง
But I also know if the world turned upside down... baby, I know you'd always be around my mind.และผมก็ยังรู้อีกว่า ถึงแม้ว่าโลกจะตีลังกา ผมก็จะมีคุณอยู่ในใจตลอดไป
So thou hast turned this world upside down.ดังนั้นคุณควรที่หมุน โลกใบนี้ให้กลับข้าง

upside ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, 倒挂 / 倒掛] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay
[fǎn, ㄈㄢˇ, 反] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, 神魂颠倒 / 神魂顛倒] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated
倒像[dào xiàng, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, 倒像] inverted image; reversed image (e.g. upside-down)
倒影[dào yǐng, ㄉㄠˋ ˇ, 倒影] inverted image; reversed image (e.g. upside-down)
倒立像[dào lì xiàng, ㄉㄠˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, 倒立像] inverted image; reversed image (e.g. upside-down)
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 反转 / 反轉] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc)

upside ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
上下逆様;上下さかさま[じょうげさかさま, jougesakasama] (n,adj-na) upside down
伏せる[ふせる, fuseru] (v1,vt) to lay something upside down; to turn something over; to cover; to lay (pipes); to lay (an ambush); to hide; (P)
俯き;俯向き[うつむき, utsumuki] (n,adj-no) lying face down; upside down; prone
俯け;俯向け[うつむけ, utsumuke] (n) lying face down; upside down; prone
倒懸[とうけん, touken] (n) hanging (someone) upside down
倒置[とうち, touchi] (n,vs,adj-no) turning upside down; placing nonessentials before essentials; (P)
傾覆[けいふく, keifuku] (n,vs) turning upside down
反様[かいさま, kaisama] (n) upside down; inside out
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)
逆さ(P);倒さ(P)[さかさ, sakasa] (n,adj-no) (See 逆様) reverse; inversion; upside down; (P)
逆しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n,adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P)
逆になる[さかになる, sakaninaru] (exp,v5r) to turn upside down
逆様(P);逆さま;倒様;倒さま[さかさま, sakasama] (adj-na,n,adj-no) inversion; upside down; (P)
アップサイドダウンケーキ[, appusaidodaunke-ki] (n) upside-down cake
シノドンティス[, shinodonteisu] (n) squeaker (upside-down catfish of family Mochokidae, esp. members of genus Synodontis) (lat
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (adj-no,n) (2) (See 上下になる) upside-down; (P)
上下になる[うえしたになる, ueshitaninaru] (exp,v5r) (See 上下・うえした・2) to be upside-down
下駄[げた, geta] (n) (1) geta; Japanese wooden clogs; (2) (later printed as 〓, resembling the teeth of a geta) (See 伏せ字・ふせじ・2) turn (in set-type proofing); upside-down character; (P)
伏せ字;伏字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character
同構え[どうがまえ, dougamae] (n) (See 冏構え) kanji radical 13 ("upside-down box")
翻倒[ほんとう, hontou] (n,vs) (obsc) turning upside-down
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples
逆さ鯰[さかさなまず;サカサナマズ, sakasanamazu ; sakasanamazu] (n) (uk) upside-down catfish (Synodontis nigriventris)

upside ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้อยหัว[v. exp.] (hǿi hūa) EN: hang upside down FR:
คว่ำ[v.] (khwam) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; se coucher sur le flanc ; retourner
คว่ำ[adj.] (khwam) EN: upside down FR: sur le flanc
กลับหัวกลับหาง[adv.] (klap hūa kl) EN: inverted ; upside down ; topsy-turvy FR: à l'envers
กลับตาลปัตร[v.] (klaptālapat) EN: be reversed ; be just the opposite ; reverse ; make a reversal ; turn upside down FR:
โอละพ่อ[v.] (ōlaphø) EN: reverse ; turn upside down ; flip the other way around FR:
พลิกด้าน[v. exp.] (phlik dān) EN: reverse ; turn upside down ; turn inside out ; invert FR:
ผลได้ผลเสีย[n. exp.] (phondāi pho) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons FR: le pour et le contre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upside
Back to top