ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

upper hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *upper hand*, -upper hand-

upper hand ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
upper hand (n.) ตำแหน่งที่มีอำนาจ Syn. superiority, dominion
English-Thai: HOPE Dictionary
upper handn. ตำแหน่งที่ได้เปรียบ,ความได้เปรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're gonna go, lower hand low five, lower hand low five, upper hand high five.คุณ gonna ไปด้านล่าง ต่ำห้า, มือลดลงต่ำห้า มือบนสูงห้า
So what are we gonna do to get the upper hand here, linc?แล้วเราจะทำยังไงดีล่ะ ลิงค์?
I think I lost the upper hand in the relationship, you know?ฉันรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบว่ะ เข้าใจไหม
If he had tried to strangle him, he'd be dead. Look, Orson had the upper hand in this divorce.ถ้าเขาพยายามจะบีบคอจริงๆ เขาตายไปแล้ว
An opportunity to get an upper hand on both of them,โอกาสที่จะอยู่เหนือกว่าพวกเขาสองคน
So he has a gun, he gains the upper hand immediately.คือ เขามีปืน เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบในทันที
The offender must be just as strong or might have an upper hand if he's younger.คนร้ายคงจะ แข็งแรงพอ ๆ กัน หรือได้เปรียบ หากเขาหนุ่มกว่า
I want to be with her, mom, and if it gives you the upper hand against dad, then what's the argument against it?ผมอยากอยู่กับเธอครับแม่ ถ้ามันทำให้แม่เป็นต่อพ่อ แล้วจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้ต้องคัดค้านอีกหล่ะครับ?
Shanked. Both times Garrett got the upper hand and killed the assailant with their own knife.ถูกลอบทำร้าย ทั้งสองครั้ง การ์เร็ทกลับมาได้เปรียบ
Comeon,Scott,let 'sbe realistic about who's got the upper hand here.เราน่าจะคว้ามันเอาไว้นะ ไม่เอาน่า สก็อต คิดดูให้ดีว่าใครที่ ถือไพ่เหนือกว่ากันแน่
The U.S. has the upper hand for now, but fears exist about exactly how an angry Russia and Russian business will react to the likely disastrous effects for the Russian economy of America's U.N. veto.อเมริกาเป็นเสียงสำคัญในขณะนี้ แต่ก็กลัวผลกระทบจากความโกรธของรัสเซีย และธุรกิจของรัสเซียต้องรับผลกระทบที่ร้ายแรง
I don't like it when someone's got the upper hand on me.ฉันไม่ชอบมันเมื่อใครบางคนได้ บนมือกับฉัน มีงานที่ต้องทำ

upper hand ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ, 先下手为强 / 先下手為強] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage.

upper hand ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奥の手[おくのて, okunote] (n) left hand; upper hand; secret skills; secret; mystery; last resort; trump card

upper hand ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้ที[v.] (dāithī) EN: be superior to ; have an advantage over ; get/gain/have the upper hand FR: trouver la faille
เป็นต่อ[v.] (pentø) EN: prevail over ; have the upper hand ; be favoured ; be favored (Am.) ; have the odds in one's favour/favor (Am.) ; FR: prévaloir

upper hand ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oberhand {f}upper hand

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า upper hand
Back to top